AIQ Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, adres: 09-402 Płock, ul. Fabryczna nr 1A, e-mail: office@aiq.software, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001088942, REGON: 527820726, NIP: 7743285498, kapitał zakładowy w wysokości 5100,00 zł, w całości wpłacony.

LegalParrot.app 10